Onze pijlers

Deze pijlers omschrijven slechts de uitgangspunten van de WSWB, hoe deze punten behaald of behartigd moeten worden in de praktijk wordt hier niet behandeld. De pijlers dienen als toetsing van de acties en keuzes van de WSWB en om duidelijk en eenduidig te houden waar de groep voor staat. Verwacht wordt dat mensen die lid zijn of willen worden van de WSWB deze pijlers accepteren als onze uitgangspunten.

1. Klassenstrijd 

De arbeidersklasse, verenigd door hun identiteit als arbeider en positie in de samenleving, zal zichzelf moeten bevrijden van de uitbuiting veroorzaakt door het kapitalisme. Dit in tegenstelling tot de eigenaarsklasse die er het grootste belang bij heeft dit systeem in stand te houden. Hierom is de klassenstrijd ons belangrijkste punt.

De WSWB maakt zich hard voor de belangen van de arbeidersklasse in West-Brabant en daar buiten, en daarmee de individuen die hier onder vallen, en gelooft dat het bestaan van een eigenaarsklasse: 

  1. Moreel niet te verantwoorden is;
  2. Afbraak doet aan de democratie;
  3. De zelfontplooiing van het individu belemmert, al dan niet compleet verhindert.

De WSWB ziet de arbeidersklasse als iedereen die afhankelijk is van het loonfonds. Dat wil zeggen iedereen die voor hun levensonderhoud afhankelijk is van: 

  1. Een loon uit hun eigen arbeid of die van een partner of ouder; 
  2. Een uitkering of pensioen. 

De WSWB ziet de klassenstrijd als de belangrijkste drijvende kracht in de geschiedenis en onderschrijft dat arbeid de belangrijkste bron van menselijke welvaart is. 

2. Inclusiviteit

In het huidige systeem worden groepen van de arbeidersklasse benadeeld ten opzichte van andere groepen binnen de arbeidersklasse. Dit onrecht gaat niet alleen in tegen humane principes zoals gelijkwaardigheid, maar werken ook in het voordeel van de eigenaarsklasse. De WSWB strijdt voor de emancipatie van alle mensen, en tegen discriminatie op basis van eigenschappen zoals, etniciteit, beperkingen, afkomst, gender; geslacht en seksualiteit.

3. Ecologie 

Het kapitalisme is niet in staat om op lange termijn in de menselijk behoeften te voorzien. We zijn voor eco-socialisme, een socialisme dat de grenzen van moeder aarde erkent en binnen deze grenzen handelt; met de mens als onderdeel van de natuur. Kapitalisme gaat uit van eeuwige groei, dit gaat niet op een eindige planeet. Ecologische crisissen zoals de klimaatcrises en het massaal uitsterven van dieren en planten zijn hier een gevolg van. De klimaatcrises zal voedseltekorten en vluchtelingenstromen veroorzaken, en zal gewapende conflicten en oorlogen als gevolg hebben. De arbeidersklasse zal ook hier weer de grootste last dragen. We dienen nu te handelen om het tij te keren. 

We keren ons tegen de schijnoplossingen en greenwashing van het bedrijfsleven. We erkennen dat er een daadwerkelijk maatschappelijke verandering nodig is om de ecologische crisissen te keren en dat individuele veranderingen een druppel op een gloeiende plaat zijn. We willen de ecologische crisissen keren en niet uitstellen door het langzaam uitrollen van minimale verbeteringen; zoals de huidige groene partijen voorstaan. 

4. Internationalisme

Aangezien het kapitalistisch systeem zich over heel de wereld geworteld heeft zal het een internationale inspanning vereisen om dit systeem te overwinnen. Het systeem heeft landen en samenlevingen op zo’n manier afhankelijk van elkaar gemaakt dat het voor geen land duurzaam mogelijk zou zijn om uit dit systeem te stappen. Daarmee zijn wij wederzijds afhankelijk van onze broeders en zuster in het buitenland in onze doelen. Onze strijd houdt niet op in West-Brabant of zelfs Nederland maar is internationaal. De WSWB is dan dus ook voor internationale solidariteit en organisatie die de grenzen van ons land ver passeren.

5. Sociaal-Politieke Revolutie

De WSWB is van mening dat de levenskwaliteit van de arbeidersklasse niet duurzaam verbeterd kan worden door slechts een eenmalige herverdeling van de welvaart, ongeacht de schaal waarop dit gebeurt. Om de levenskwaliteit van de arbeidersklasse te verbeteren en dit zo te houden zal ook de politieke macht bij de arbeidersklasse moeten liggen. Zou dit niet gebeuren dan zal het kapitalisme ervoor zorgen dat de politieke macht zich weer bij de eigenaarsklasse zal concentreren. 

6. Radicale Democratie

De WSWB is overtuigd dat democratie verder gaat dan enkel stemmen op een politieke partij. Van democratie is alleen sprake wanneer we collectief zeggenschap krijgen over de gedeelde aspecten van ons leven. Bedrijven, openbare diensten, wijken en overheden moeten democratisch bestuurd worden door degene die er belang bij hebben, oftewel de arbeidersklasse. 

Democratie kan niet bloeien zonder transparantie. Alle bestuursorganen dienen in al hun besluitvorming schriftelijke verantwoording af te leggen en iedereen moet in staat zijn deze stukken in te zien. Toegankelijkheid is hierbij van groot belang.

7. Onafhankelijke Arbeidersorganisatie

De WSWB ziet in dat de arbeidersklasse zich onafhankelijk van de eigenaarsklasse zal moeten organiseren. Een arbeidersorganisatie afhankelijk van de steun van de eigenaarsklasse of de burgerlijke staat is gedoemd om te dansen naar de pijpen van het kapitaal. Daarom zou deze nooit in staat zijn het socialisme te bereiken omdat dit in directe strijd is met de belangen van de eigenaarsklasse. Omdat de WSWB een organisatie is van de arbeidersklasse geldt dit ook hier.